Η εκστρατεία εις Μικράν Ασίαν (1919-1922). Τόμος έβδομος. Το τέλος της εκστρατείας 1922. Μέρος πρώτον. Υποχωρητικοί αγώνες των Α΄ και Β΄ Σωμάτων Στρατού.

Η εκστρατεία εις Μικράν Ασίαν (1919-1922). Τόμος έβδομος. Το τέλος της εκστρατείας 1922. Μέρος πρώτον. Υποχωρητικοί αγώνες των Α΄ και Β΄ Σωμάτων Στρατού.

Αγώνες των Ελλήνων 1897-1947. Ο μισός αιώνας που ολοκλήρωσε την Ελλάδα μέσα από το Φωτογραφικό Αρχείο του Πολεμικού Μουσείου. Τόμος δεύτερος.

Αγώνες των Ελλήνων 1897-1947. Ο μισός αιώνας που ολοκλήρωσε την Ελλάδα μέσα από το Φωτογραφικό Αρχείο του Πολεμικού Μουσείου. Τόμος δεύτερος.