Η εκστρατεία εις Μικράν Ασίαν (1919-1922). Τόμος έβδομος. Το τέλος της εκστρατείας 1922. Μέρος πρώτον. Υποχωρητικοί αγώνες των Α΄ και Β΄ Σωμάτων Στρατού.

Η εκστρατεία εις Μικράν Ασίαν (1919-1922). Τόμος έβδομος. Το τέλος της εκστρατείας 1922. Μέρος πρώτον. Υποχωρητικοί αγώνες των Α΄ και Β΄ Σωμάτων Στρατού.